Liblikad

Liblikate teema juurde on koostatud määramisjuhend ning kaks töölehte. Määramisjuhend kirjeldab õpikeskkonna kasutusvõimalusi.

Liblikamääraja kasutamine

Tööleht “Liblikate mitmekesisus”

Esimese töölehe abil tutvutakse erinevate Eesti päevaliblikatega, misjuures kasutatakse liblikamäärajat ning liigikirjeldusi. Töö käigus uuritakse mustlaik-apollo, teelehe-mosaiikliblika, naeriliblika ja suur-kiirgliblika välimust, elupaika, lennuaega ning looduskaitsealast infot. Liblikamääraja abil püütakse leida kirjeldusele vastavat liblikaliiki. Lisaks saab õpilane ise proovida, kui lihtne või keeruline on ühte liblikat ise kirjeldada ning määramistunnustega vastavusse viia. 

Liblikate mitmekesisus

Tööleht “Päevaliblikad”

Ka teise töölehe abil tutvutakse Eesti päevaliblikate kireva maailmaga. Esmalt kasutatakse liblikamäärajat ning püütakse selle abil määrata fotodel olevaid liblikaliike, misjuures palutakse õpilastel kirjeldada, millistele määramistunnustele nad õigete liikideni jõudmiseks enim tähelepanu pöörasid. Seejärel uuritakse erinevate liblikate liigikirjeldusi ja lisainfolehekülgi. Lisaks tehakse selgeks liblikate arengujärgud ning nende ajaline järjestus. Mõlema töölehe lõpuosas tehakse tehtud tööst kokkuvõtteid ja järeldusi.

Päevaliblikad